نام دوره

استاد

ساعت دوره

جنسیت

تاریخ شروع

وضعیت کلاس

مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس مرضیه حاتمی

16 الی 17:30

روزهای فرد

خواهران

1396/09/21

در حال ثبت نام

مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس علی خدادوست

انتخابی

برادران

به زودی

در حال ثبت نام

سخنرانی حرفه ای و فن بیان

مهندس علی حاتمی

17 الی 20

شنبه و چهارشنبه

خواهران و برادران

1396/09/29

در حال ثبت نام

مدیر آموزشگاه آزاد

مهندس علی حاتمی

17 الی 19

پنج شنبه ها

خواهران و برادران

به زودی

در حال ثبت نام

مهارت های هفتگانه ICDL

مهندس مرضیه حاتمی

17 الی 18:30 روزهای فرد

خواهران

1396/08/01

تکمیل ظرفیت


#گروه آموزشگاه های اساطیر، مهارت های دیپلم، مهارت های هفتگانهICDL،دوره جامع سخنرانی حرفه ای و فن بیان