تقویم آزمون عملی کارآموزان قبول شده در آزمون کتبی آنلاین از تاریخ 1396/09/21 الی 1396/10/14


برادران: پنج شنبه 1396/10/21 ساعت 11:00 صبح در مکان آموزشگاه (شعبه مفتح)

خواهران: پنج شنبه 1396/10/21 ساعت 9:00 صبح در مکان آموزشگاه (شعبه مفتح)


* کارآموز گرامی همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه هنگام آزمون الزامی است.

** عدم شرکت در آزمون به منزله صفر بوده و کارآموز باید در آزمون عملی مجدد شرکت نماید.